Make your own free website on Tripod.com

OU " SVETI KLIMENT OHRIDSKI" Draslajca

UCEBNA 2005\2006

NASLOVNA
UCEBNICI
UCEBNA 2005\2006
ANALIZA NA USPEH 1995-2004
UCEBNA 2004/05
UCEBNA 2005/06 PRVO PPLUGODIE
SOOPSTENIJA

    

 

       I Z V E [ T A J

           za rabota vo  u~ebnata 2005/2006 godina

        Ispolnuvaweto na vospitno-obrazovnata funkcija kako osnovna dejnost na vrabotenite, vo OU “Sveti Kliment Ohridski” s.Draslajca se odviva{e vo ramkite na donesenata Godi{na programa za rabota na u~ili{teto za u~ebnata 2005/2006 godina, spored raspredelbata na nastavniot materjal po site predmeti i  vonnastavni aktivnosti, kako i vrz osnova na zakonskite propisi i pedago{kite normi {to ja reguliraat ovaa dejnost. Pritoa, potkrepuvaj}i se na statisti~kite sporedbeni podatoci, bea postignati solidni rezultati {to uka`uva na odgovorniot odnos na subjektite vo vospitno – obrazovniot proces .

       Vo u~ili{teto se realiziraat slednite proekti:

        Modernizacija na obrazovanieto;

        Obuka za koristewe na IKT vo nastavata  (preku e-{kolo);

        Aktivna nastava i interaktivno u~ewe;

         Opisno ocenuvawe na u~enicite od prvo , vtoro i treto oddelenie ;

        Osnovi na demokratija i  Nie narodot proekt gra|anin;

        Inkluzija na deca so PP vo redovnite u~ili{ta vo R.Makedonija.

 

      Preku ovie proekti osnovnoto u~ili{te Sveti Kliment Ohridski konkretno vleguva vo predvidenata modernizacija i demokratizacija na vospitno obrazovniot proces, kako del od vkupnite promeni vo op{testvoto.

 

 

  1. RAKOVODEN, STRU^EN  I   NASTAVEN   KADAR 

 

1.1.           Nastavnici i stru~ni sorabotnici

 

      Podgotvitelna nastava. Ovaa godina vo podgotvitelna nastava rabotea ~etiri  nastavnici, od koi 3 na makedonski nastaven jazik  (s. Draslajca, s. Moroi{ta i  s.Lo`ani)  i eden  na albanski nastaven jazik  (s.Bixevo).

        Oddelenskata nastava ja izveduvaa 12 kvalifikuvani oddelenski rabotnici od koi 12  se so vi{a stru~na sprema , a 4  so visoka .  Od niv 9 na makedonski nastaven jazik, a 3 na albanski nastaven jazik.

        Vo oddelenska nastava na makedonski nastaven jazik, rabote{e 1 (eden) nastavnik po angliski jazik vo ~etvrtite oddelenija koj e voveden kako izboren predmet.

       Predmetnata nastava. Vo predmetna predavaat 16 nastavnici od koi 5 se so visoka stru~na podgotovka i 11 so vi{a .

      Od stru~ni rabotnici zastapen e 1 pedagog, koj kako i nastavnicite izgotvuva programa za rabota vo tekot na u~ebnata godina .      

 

  

 

 

 

 

2.  BROJ NA U^ENICI, STRUKTURA NA ODDELENIJA I PARALELKI

 

2.1.        Broj na u~enici

 

     Na po~etokot na u~ebnata 2005/2006 godina, vo OU “Sveti Kliment Ohridski” nastavata ja posetuvaa  375 u~enici.

            Oddelenska nastava 178

            Predmetna nastava 161

            Podgotvitelna godina 36

     Vo tekot na u~ebnata godina se ispi{aa 5 u~enici i edno po~ina vo  soobra}ajna nesre}a.

Taka, na krajot na u~ebnata 2005/2006 godina zavr{ija 369  u~enici.

 

2.2.        Struktura na oddelenijata i paralelkite

 

                Vo u~ebnata 2005/2006 godina, vo OU Sveti Kliment Ohridski rabotea 20 paralelki od koi  12 vo oddelenska, a 8 vo predmetna nastava. Za razlika od predmetnata nastava kade {to site paralelki bea ~isti , vo oddelenskata nastava 5 od niv bea kombinirani , a 6 ~isti i 1 nepodelena.      

Vo s. Draslajca rabotea 10 paralelki . Site  8 paralelki vo predmetna nastava bea ~isti . Vo oddelenska nastava  2 paralelki bea kombinirani.

          Vo s.Moroi{ta 4 paralelki bea ~isti.

          Vo s.Lo`ani rabotea 2 kombinirani paralelki.

          Vo s.Bixevo rabotea 5 paralelki od koi 1 nepodelena na makedonski nastaven jazik i 4 ~isti na albanski nastaven jazik.

          Vo s.Draslajca , s.Moroi{ta i s.Lo`ani se odviva{e i predu~ili{na nastava vo 3  grupi na makedonski nastaven jazik i 1 vo s.Bixevo na albanski nastaven jazik.

 

2.3.        Konkursi i u~eni~ki natprevari

 

       Godinava, kako i sekoja, na{i u~enici u~estvuvaa na pove}eto natprevari {to se organiziraa na nivo na op{tina i vo Republikata.

      Na{eto u~ili{te u~estvuva{e na op{tinski natprevar vo rakomet ma{ki i be{e osvoeno Prvo mesto . Na zonski natprevar vo rakomet ma{ki osvoeno e prvo mesto.

Na op{tinski kviz natprevar od protivpo`aren natprevar osvoeno e Prvo mesto.

      Na natpprevarot Prva pomo{ vo organizacija na Crven Krst na RM Struga osvoeno e Treto mesto.

      Na konkurs za li~ni tvorbi za Mileniumskite razvojni celi organiziran vo ramkite na proektite Lokalno upravuvawe za odr`liv ~ove~ki i ekonomski razvoj i Prijatelski biblioteki za site gra|ani  i osvoi Prvo mesto.

       Na  XXXI  natprevar po matematika za u~enicite od osnovno obrazovanie osvoena e TRETA  nagrada. U~enik Kle~karoska Teodora, nastavnik mentor Marina Nestoroska.

 

 

 

 

 

 

3. USPEH , REDOVNOST I POVEDENIE

 

3.1. Op{to za uspehot po paralelki i oddelenija

 

     Vo  oddelenskata nastava  sredniot uspeh  vo ovaa godina e 4.19

     Sredniot  uspeh vo predmetnite paralelki za u~ebnata 2005/2006 iznesuva 4.25  , a vo minatata be{e 4.28 .

 

Sreden uspeh

 

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Sreden uspeh na nivo na u~ili{te

4.18

4.14

4.22

 

3.3.           Redovnost i povedenie

 

Redovnosta na u~enicite vo u~ebnata 2005/2006 godina e podobrena vo odnos na minatata u~ebna godina. Godinava se napraveni 5.81 izostanoci prose~no po u~enik.

Op{tata redovnost e podobrena i e zabele`ano namaluvawe na neopravdanite izostanoci .

 

Izostanoci

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Opravdani

prosek po u~enik

1657

4.45

2810

7.57

1941

5.81

Neopravdani

prosek po u~enik

133

0.35

274

0.74

204

0,61

Vkupno

prosek po u~enik

1790

4.82

3084

8.31

2145

6.42

 

4. PREDLOG MERKI I BARAWA

 

1.   Da se prodol`i so realizacija  na proektite vo koi e vklu~eno u~ili{teto;

2.   Vo tekot na narednata u~ebna godina,  da se obrne se pogolemo vnimanie na vospitnata funkcija na u~ili{teto. Vo toj kontekst treba da se obrabotat temite koi gi opfa}aat  Sovremenite principi na vospitanie , i istite da se stavat na raspolagawe na oddelenskite nastavnici od sedmo i osmo oddelenie,  kako temi za oddelenski ~as;

3.   Roditelite pointenzivno da se vklu~at vo rabotata na u~ili{teto kako faktor koj }e pridonesuva za podobruvawe na kvalitetot na vospitno-obrazovniot proces.

4.   Nagraduvaweto i stimuliraweto na u~enicite treba da bide eden od dvigatelite na nivnata motivacija . Ministerstvoto za obrazovanie bi trebalo da gi utvrdi vidovite nagradi, diplomi  i pofalbi i toa kako edinstveni obrasci, so dr`aven beleg, kako i so finansiska potkrepa.

5. Sledewe na zdravstvenata sostojba na u~enicite , pojava na deformiteti i nivno rano otkrivawe i upatuvawe vo specijalizirani ustanovi.

  

 

s. Draslajca, juni , 2006  godina     OU Sveti Kliment Ohridski

                                                                                                 D i r e k t o r   

                                                                                         An|elkoski     Stoj~e

 

 

 

STATISTI^KI   PODATOCI

 

 

PREGLED

Za uspehot na u~enicite od V - VIII  odd.na krajot na u~ebna 2005 / 2006  g.

 

 

 

 

 

Predmeti

 

izostano

 

Oddelenie

Mak

Ang

Rus

Mat

Ist

Geo

G.k

Bio

Fiz

Hem

Lik

Muz

F.o

TO

Inf

Spo

Pros

o

n

 

V-a

4,24

3,62

 

3,52

4,33

4,33

 

3,52

 

 

4,57

4,38

4,71

4,57

 

0

4,18

188

0

 

V-b

4,26

3,42

 

3,11

4,47

4,37

 

3,26

 

 

4,74

4,53

4,68

4,53

 

0

4,14

88

8

 

VI-a

4,22

3,78

4,61

3,56

4,50

4,72

 

3,56

 

 

4,56

4,39

4,83

4,83

 

0

4,32

127

3

 

VI-b

3,82

3,53

4,41

3,12

4,12

3,94

 

3,53

 

 

4,29

4,12

4,59

4,24

 

0

3,97

76

25

 

VII-a

4,32

3,64

4,05

3,55

4,14

3,91

4,36

3,77

3,91

3,91

4,55

4,32

4,68

4,56

4,69

0

4,16

221

18

 

VII-b

4,41

3,55

4,32

3,73

4,45

4,50

4,50

4,05

3,95

4,41

4,77

4,59

4,86

4,80

4,82

0

4,38

196

9

 

VIII-a

4,50

3,61

4,39

3,78

4,33

4,33

4,33

3,83

3,89

4,00

4,39

4,22

4,72

4,56

5,00

0

4,26

213

34

 

VIII-b

4,60

3,80

4,40

3,80

4,45

4,15

4,50

3,85

3,85

4,10

4,90

4,65

4,85

4,77

5,00

0

4,38

452

57

 

prosek

4,30

3,62

4,36

3,52

4,35

4,28

4,42

3,67

3,90

4,10

4,60

4,40

4,74

4,61

4,88

 

4,25

1561

154

 

 

 

 

 

 

PREGLED

na op{tiot uspeh na u~enicite po nastavni jazici na krajot

 od u~ebnata 2005/2006 godina na - makedonski nastaven jazik

 

Vkupno

1

2

3

4

Vkupno

1

4

Sredna

Oddelenie

U~enici

odli~ni

mn.dobri

dobri

dovolni

 

so 1 sl.

neoceneti

ocena

 

se

`

br.

%

br.

%

br.

%

br.

%

br.

%

br.

%

br.

op.oc

 

I

27

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

II

33

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

III

40

18

22

55,0

8

20,0

7

17,5

3

7,5

40

100

 

 

 

 

4,17

IV

36

16

22

61,1

8

22,2

5

13,9

1

2,8

36

100

 

 

 

 

4,42

III - IV

76

34

44

57,9

16

21,1

12

15,8

4

5,3

76

100

 

 

 

 

4,30

I - IV

136

63

 

 

 

 

 

 

 

 

136

100

 

 

 

 

 

V

40

20

20

50,0

13

32,5

5

12,5

2

5,0

40

100

0

0

 

 

4,16

VI

35

13

18

51,4

9

25,7

6

17,1

2

5,7

35

100

0

0

 

 

4,15

VII

44

22

25

56,8

10

22,7

8

18,2

1

2,3

44

100

0

0

 

 

4,27

VIII

38

15

21

55,3

13

34,2

3

7,9

1

2,6

38

100

0

0

 

 

4,32

V - VIII

157

70

84

53,5

45

28,7

22

14,0

6

3,8

157

100

0

0

 

 

4,23

III - VIII

233

104

128

54,9

61

26,2

34

14,6

10

4,3

233

100

0

0

 

 

4,26

I - VIII

293

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED

na op{tiot uspeh na u~enicite po nastavni jazici na krajot

 na u~ebnata 2005/2006 godina na- albanski nastaven jazik

 

Vkupno

1

2

3

4

Vkupno

1

4

Sredna

Oddelenie

U~enici

odli~ni

mn.dobri

dobri

dovolni

 

so 1 sl.

neoceneti

ocena

 

se

`

br.

%

br.

%

br.

%

br.

%

br.

%

br.

%

br.

op.oc

 

I

11

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

II

7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

III

14

6

6

42,9

2

14,3

5

35,7

1

7,1

14

100,0

 

 

 

 

3,93

IV

9

2

2

22,2

5

55,6

2

22,2

0

0,0

9

100,0

 

 

 

 

4,00

III - IV

23

8

8

34,8

7

30,4

7

30,4

1

4,3

23

100,0

 

 

 

 

3,97

I - IV

41

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

  izrabotka:   Златко  Анѓелкоски